aan-/afmelden nieuwsbrief | website | disclaimer
  

Disclaimer nieuwsbrieven Hoekse Watersport Vereniging


Algemeen
Deze disclaimer (hierna te noemen de “Disclaimer”) is van toepassing op de digitale nieuwsbrieven van Hoekse Watersport Vereniging

Géén advies, géén aanbod
De in deze nieuwsbrief aangeboden informatie is bedoeld als informatie in algemene zin en is niet toegespitst op uw persoonlijke situatie. De informatie mag daarom nadrukkelijk niet beschouwd worden als een advies en kan evenmin worden beschouwd als een aanbod tot het aangaan van een overeenkomst. Beslissingen op basis van de informatie in deze nieuwsbrief zijn voor uw eigen rekening en risico.

Inhoud van de nieuwsbrief
Hoewel Hoekse Watersport Vereniging tracht juiste, volledige en actuele informatie uit betrouwbaar geachte bronnen aan te bieden, verstrekt Hoekse Watersport Vereniging expliciet noch impliciet enige garantie dat de op of in deze nieuwsbrief aangeboden informatie juist, volledig of actueel is.

De informatie in deze nieuwsbrief kan onderhevig zijn aan wijzigingen. Hoekse Watersport Vereniging is niet verplicht om u hierover te informeren.

De informatie in deze nieuwsbrief is gericht op het Nederlands publiek en is bedoeld voor gebruik in Nederland. Hoekse Watersport Vereniging staat er daarom niet voor in dat de in deze nieuwsbrief aangeboden informatie bruikbaar is in andere landen.

Uitsluiting van aansprakelijkheid
Hoekse Watersport Vereniging aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van directe, indirecte, bijzondere, incidentele, immateriële of gevolgschade (met inbegrip van gederfde winst), die op enigerlei wijze voortvloeit uit de informatie die in deze nieuwsbrief wordt aangeboden of het gebruik daarvan.
De uitsluiting van aansprakelijkheid strekt mede ten gunste van bestuurders en medewerkers van Hoekse Watersport Vereniging.

Internetsites van derden, producten en diensten
Wanneer Hoekse Watersport Vereniging hyperlinks naar internetsites van derden aanbiedt, betekent dit niet dat Hoekse Watersport Vereniging de op of via deze internetsites aangeboden producten of diensten aanbeveelt. Het gebruik van dergelijke hyperlinks is volledig voor eigen risico. Hoekse Watersport Vereniging aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van dergelijke internetsites. De waarheidsgetrouwheid, juistheid, redelijkheid, betrouwbaarheid en volledigheid van informatie op dergelijke internetsites is door Hoekse Watersport Vereniging niet geverifieerd.

Intellectuele eigendomsrechten
Hoekse Watersport Vereniging, of de rechthebbende, behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, merkrechten, octrooien en andere intellectuele eigendomsrechten) met betrekking tot alle in deze nieuwsbrief aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s). Het is niet toegestaan informatie uit deze nieuwsbrief te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te vermenigvuldigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Hoekse Watersport Vereniging of rechtmatige toestemming van de rechthebbende. U mag informatie in deze nieuwsbrief wel afdrukken voor uw eigen persoonlijk gebruik.

On line communicatie
De beveiliging van berichten die u per e-mail aan Hoekse Watersport Vereniging zendt, is niet gegarandeerd. Hoekse Watersport Vereniging raadt derhalve af vertrouwelijke informatie per e-mail aan Hoekse Watersport Vereniging te zenden. Indien u ervoor kiest berichten per e-mail aan Hoekse Watersport Vereniging te zenden, aanvaardt u het risico dat derden deze berichten onderscheppen, misbruiken of wijzigen.

Toepasselijk recht
Op deze Disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze Disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Wijzigingen
Hoekse Watersport Vereniging behoudt zich het recht voor de tekst van deze Disclaimer te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen.

Copyright 2022 Hoekse Watersport Vereniging


Hoekse Watersport Vereniging | Rechtestraat 30 | Hoek van Holland | 0174-383914 | www.hoeksewatersportvereniging.nl