Hoekse Watersport Vereniging
YouTubeFacebook

Privacy Statement

Privacy beleid Hoekse Watersport Vereniging verder genoemd als HWSV.

Algemeen
HWSV hecht veel waarde aan de bescherming van persoonsgegevens. In dit Privacy beleid willen we jullie informeren over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om jouw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.
HWSV houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

- jouw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy Beleid;
- verwerking van jouw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
- vragen om jouw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van jouw persoonsgegevens;
- passende technische- en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van jouw persoonsgegevens gewaarborgd is;
- geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
- op de hoogte zijn van jouw rechten omtrent jouw persoonsgegevens, je hierop willen wijzen en deze respecteren. HWSV is verantwoordelijk voor de verwerking van jouw voor de vereniging benodigde persoonsgegevens.

Indien je na het doornemen van ons Privacy beleid, of in algemenere zin, vragen hierover hebt of contact met ons wil opnemen kan dit via de contactgegevens onderaan dit document.

2. Opbouwen van gegevens

2.1 Als lid van HWSV ben je met jouw:
● naam,
● geslacht,
● adres,
● woonplaats,
● telefoonnummer,
● e-mailadres,
● geboortedatum,
● nationaliteit,
● en eventuele bijbehorende bootgegevens (incl. ligplaats), vaarbewijs, certificaat IVA

geregistreerd in ons online systeem door de secretaris. Deze gegevens die wij via een door jou ingevuld en ondertekend inschrijfformulier eerder ontvingen of ontvangen, koppelen wij tevens aan jouw HWSV account (leden login).

Via dit formulier ben je akkoord gegaan of ga je, na het lezen van onze statuten, reglementen en privacy beleid, akkoord door het te ondertekenen. De secretaris zal dit formulier na verwerking en definitief lidmaatschap bewaren tot einde lidmaatschap en na 2 jaar vernietigen.

2.2 Als passant/donateur bij HWSV ben je met jouw :
● naam,
● adres,
● woonplaats,
● telefoonnummer,
● e-mailadres,
● geboortedatum,
● nationaliteit,
● en bijbehorende bootgegevens

geregistreerd in onze aparte papieren passanten administratie.

Via het Inschrijfformulier Passanten/Donateurs ga je, na het lezen van de huis- en veiligheidsregels en dit Privacy beleid, akkoord door het te ondertekenen. De secretaris zal dit formulier bewaren tot einde passanten-periode of na afronding betaling passantengeld indien dit later is en daarna vernietigen.

2.3 Als deelnemer aan een evenement bij HWSV ben je met jouw :
● naam,
● adres,
● woonplaats,
● telefoonnummer,
● e-mailadres,
● geboortedatum,
● nationaliteit,
● en bijbehorende bootgegevens geregistreerd in ons online systeem.

Via het inschrijfformulier ga je, na het lezen van de huis- en veiligheidsregels en dit privacy beleid, akkoord door het te in te dienen. De secretaris zal deze gegevens bewaren tot 1 maand na het einde van het evenement en daarna vernietigen.

2.4 Als kenbaar gemaakte geïnteresseerde in HWSV ben je met jouw:
● naam,
● adres,
● woonplaats,
● telefoonnummer,
● email-adres via het online Contactformulier geregistreerd in onze administratie.

Deze informatie zal uitsluitend worden gebruikt voor informatieverstrekking en/of gerichte contacten.

Beveiliging persoonsgegevens

Wij maken gebruik van veiligheidsprocedures, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot deze gegevens of dat persoonsgegevens verloren gaan.

Cookies

Wij maken bij het aanbieden van diensten gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestandje dat, bij bezoek aan de website, wordt geplaatst op de harde schijf van uw computer. Een cookie bevat gegevens, zodat u als bezoeker kan worden herkend, telkens als u de website bezoekt. Het is dan mogelijk om de website speciaal op u in te stellen en/of het inloggen te vergemakkelijken.

U kunt in uw browser cookies altijd buiten werking stellen, zonder dat dit vergaande gevolgen heeft voor het gebruik van de website. Het gevolg kan dan echter wel zijn dat bepaalde onderdelen minder of niet meer toegankelijk voor u zijn.

Wij maken onder meer gebruik van cookies voor webanalyse-service (zoals Google Analytics). Via deze cookies krijgen we inzage in het bezoek aan onze websites door informatie over bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. Op deze wijze kunnen we de communicatie en informatie­voorziening beter afstemmen op de behoeften van de websitebezoekers.

Formulieren op deze website
Op verschillende onderdelen van deze website staan formulieren waar wordt gevraagd om persoonsgegevens. Deze persoonsgegevens worden alleen gemaild naar de specifieke afdeling die de gegevens moet verwerken en niet op geslagen. De gegevens van formulieren worden alleen per e-mail verzonden naar de afdeling waarvoor de gegevens relevant zijn.

Links naar andere websites

Op de website van de Hoekse Watersport Vereniging kunnen links worden getoond naar externe websites en organisaties. Hoekse Watersport Vereniging draagt geen verantwoordelijkheid met betrekking tot het gebruik van uw gegevens door die organisaties. Lees hiervoor het privacy statement van de betreffende website die u bezoekt.

Wijzigingen

Hoekse Watersport Vereniging behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy statement. Check daarom regelmatig het privacy statement voor een update van het privacy beleid.

Vragen

Als u nog vragen heeft over het privacy statement, neemt u dan contact op met:

Hoekse Watersport Vereniging
secretaris@hoeksewatersportvereniging.nl